Leczenie stomatologiczne na raty

Szanowni Pacjenci.

Wychodz?c naprzeciw Pa?stwa potrzebom gabinet stomatologiczny Estim-Dent przygotowa? ofert? umo?liwiaj?c? p?atno?? za wykonane us?ugi w ratach.

Kompleksowe leczenie w gabinetach stomatologicznych cz?sto bywa do?? drogie, co w obecnych czasach wielu pacjentom uniemo?liwia natychmiastowe podj?cie niezb?dnego leczenia. Oferujemy Pa?stwu kredyt konsumencki, ktry umo?liwi natychmiastowe rozpocz?cie i przeprowadzenie leczenia, koszty ktrego b?d? Pa?stwo mogli sp?aca? w nisko oprocentowanych ratach.
Oprocentowanie takiego kredytu to zaledwie 1% w skali miesi?ca.

Dla przyk?adu je?eli b?dziecie Pa?stwo chcieli roz?o?y? p?atno?? za leczenie na 6 miesi?cy, to ca?kowite oprocentowanie takiego kredytu wyniesie tylko 6%, czyli np.:

Koszt leczenia stomatologicznego ustalono na 1000z?, po roz?o?eniu na raty zap?acicie Pa?stwo 1060z? roz?o?one na 6 rwnych rat, ktre b?d? ?atwiejsze do uwzgl?dnienia w miesi?cznym domowym bud?ecie.

Proponowany kredyt wymaga minimum formalno?ci, a decyzj? o jego przyznaniu uzyskujemy w przeci?gu kilku minut.

Serdecznie zach?camy Pa?stwa do skorzystania z mo?liwo?ci leczenia w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem nisko oprocentowanego kredytu, dzi?ki czemu b?dziecie mogli rozpocz?? leczenie z?bw ju? dzi?.