Us?ugi stomatologiczne: implanty, wybielanie z?bw, licwki ...

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo wiele profesjonalnych us?ug i zabiegw stomatologicznych. Licwki, implanty czy wybielanie z?bw to tylko niektre z naszych propozycji, ciesz?cych si? ogromnym zainteresowaniem pacjentw. Poni?ej przedstawiamy oglny zarys naszej oferty. W celu uzyskania bardziej szczeg?owych informacji zach?camy do kontaktu. Zapraszamy tak?e do wizyt konsultacyjnych w naszym Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii na ul. Grabiszy?skiej 240, Wroc?aw Krzyki.

Stomatologia zachowawcza i estetyczna - leczenie z?bw chorych oraz przywracanie im estetycznego wygl?du; s? to zabiegi bezbolesne, ze znieczuleniem..

 • stomatologia zachowawcza (leczenie prchnicy)
 • stomatologia odtwrcza (estetyczna odbudowa utraconych, od?amanych fragmentw z?bw)
 • endodoncja (leczenie kana?owe)
 • wybielanie z?bw (nawet w czasie 1 godziny)
 • bi?uteria naz?bna (r?ne wzory, tak?e kryszta?ki Swarovskiego)

Protetyka - odbudowa zniszczonych lub utraconych z?bw za pomoc? najnowocze?niejszych ?wiatowych metod; estetyczna korekta z?bw przebarwionych, o nieprawid?owych kszta?tach, zamykanie diastem (potocznie nazywanych szparami pomi?dzy z?bami); odtworzenie ?ukw z?bowych za pomoc? protez (szkieletowych, nylonowych, bezklamrowych) w wypadku rozleg?ych brakw z?bowych.

Protetyka, bez wzgl?du na wiek czy ilo?? utraconych z?bw, pozwala odzyska? pi?kny, naturalny u?miech. Efekty tych dzia?a? mog? Pa?stwo podziwia? w zak?adce Galeria. Przygotowujemy prezentacj? zak?adanych rezultatw bez naruszania z?bw ju? podczas pierwszej wizyty. Dopiero gdy propozycja b?dzie zadowalaj?ca, przyst?pujemy do rozpocz?cia zabiegw.

 • korony (porcelanowe na metalu, cyrkonie, z?ocie lub pe?noceramiczne)
 • mosty (klasyczne i ma?oinwazyjne bez szlifowania z?bw)
 • licwki (porcelanowe pokrycie z?bw w celu zmiany ich koloru, kszta?tu)
 • wk?ady i nak?ady (inlay, olany)
 • protezy szkieletowe
 • protezy elastyczne (nylonowe)
 • protezy estetyczne bezklamrowe
 • korony, mosty i protezy oparte na implantach

Implanty i implantoprotetyka - odtworzenie brakw z?bowych, zarwno w wypadku utraty pojedynczych z?bw, jak i ca?ej grupy z?bw, a? po odbudow? w przypadku braku wszystkich z?bw; dzi?ki implantom nie jest konieczne szlifowanie zdrowych z?bw.

Implanty, czyli sztuczne korzenie tytanowe, umieszczane w miejscu utraconego z?ba, umo?liwiaj? odbudow? brakw w uz?bieniu, tak, by osi?gni?ty efekty wygl?da? zdrowo i naturalnie. Implanty mog? tak?e s?u?y? utrzymaniu u?ytkowanej ju? protezy sta?ej, w sytuacji gdy korzystanie z niej jest utrudnione.

 • implanty klasyczne (r?nych ?wiatowych firm, m.in. blue SKY Bredent Implantat, Sybron Implants, 3i)
 • miniimplanty (implanty o bardzo niewielkich rozmiarach wszczepiane w celu poprawy utrzymania u?ytkowanych protez, ca?y zabieg wraz z za?o?eniem protezy nawet w przeci?gu godziny)
 • mikroimplanty ortodontyczne wspomagaj?ce i przy?pieszaj?ce przebieg leczenia ortodontycznego
 • sinus-lift (podniesienie dna zatoki szcz?kowej w wypadku braku miejsca do posadowienia implantu)

Pedodoncja - czyli Leczenie dzieci;

 • profilaktyka przeciw-prchnicowa (lakierowanie z?bw, lakowanie)
 • leczenie z?bw mlecznych (dla zach?cenia dzieci do leczenia - do wyboru kolorowe wype?nienia)
 • leczenie z?bw sta?ych (wype?nienia najnowocze?niejszymi estetycznymi materia?ami z mikroinwazyjnym opracowaniem z?ba przed wype?nieniem)
 • r?ne nagrody dla dziecka za wyleczony z?bek (zach?caj? rwnie? dzieci do leczenia)