Implanty - Wroc?aw

Implanty to idealne rozwi?zanie dla osb, ktre borykaj? si? z problemem utraty naturalnych z?bw, a tym samym obni?onym poczuciem komfortu oraz brakiem pewno?ci siebie. Od lat stanowi? one najch?tniej wybierany sposb leczenia brakw uz?bienia. Leczenie implantologiczne pozwala ponownie cieszy? si? codziennymi sytuacjami, takimi jak swobodne i ?atwe spo?ywanie posi?kw, szeroki u?miech czy wyra?na wymowa, a co najwa?niejsze, umo?liwia odzyskanie dawnej pewno?ci siebie.

Implant dentystyczny pozwala odtworzy? naturalnie wygl?daj?cy, nowy z?b, ktry uzupe?nia brakuj?ce uz?bienie i umo?liwia prawid?owe funkcjonowanie. Implant, podobnie jak korzenie z?bw, jest niewidoczny. Dzi?ki zastosowaniu tytanu materia?u ca?kowicie biozgodnego organizm pacjenta uznaje go za swoj? cz???. Ta metoda uzupe?niania brakw w uz?bieniu znajduje zastosowanie w:

  • odtwarzaniu pojedynczy z?bw;
  • tworzeniu filarw do mostw protetycznych;
  • utrzymywaniu protez;

Je?li chcieliby Pa?stwo dowiedzie? si? jakie jeszcze korzy?ci niesie ze sob? implant - Wroc?aw i nasze Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii czekaj? na Wasz? wizyt?.

Odbudowa pojedy?czych brakw z?bowych przy pomocy implantw

Dzi?ki zastosowaniu implantw dentystycznych mo?emy unikn?? konieczno?ci nieodwracalnego uszkadzania w?asnych z?bw (szlifowanie), tak jak ma to miejsce w wypadku odtwarzania brakw z?bowych za pomoc? mostw protetycznych opartych na w?asnych z?bach pacjenta. Jest to najbardziej fizjologiczna metoda odtwarzania utraconych z?bw, gdy? wszczepiony implant imituje utracony z?b w?asny, nie jest po??czony z innymi z?bami, jak ma to miejsce w przypadku mostw, natomiast w odr?nieniu od protez ruchomych, z?b (korona) na implancie za?o?ona jest na sta?e.

Zastosowanie implantw dla poprawy utrzymania protez ruchomych

Implant mo?e rwnie? pe?ni? funkcj? stabilizuj?c? protez? cz??ciow? lub ca?kowit?.

U pacjentw ze znacznie zredukowanym uz?bieniem, ktrzy pos?uguj? si? protezami ruchomymi, cz?sto pojawia si? problem ze stabilno?ci? protezy i utrzymaniem jej na pod?o?u. Je?eli z pewnych przyczyn (np. finansowych, czy jak cz?sto bywa anatomicznych brak odpowiedniej ilo?ci ko?ci) pacjent nie mo?e zrezygnowa? z pos?ugiwania si? ruchom?, wyci?gan? protez? zast?puj?c utracone z?by implantami, wszczepy (implanty) mo?na wykorzysta? jako dodatkow? podpor? i stabilizacj? protezy. Cz?sto w takich wypadkach za?o?enie 1, 2 czy 3 implantw w znacznym stopniu zmniejsza lub nawet ca?kowicie rozwi?zuje problem niestabilnej protezy. Wielu pacjentw przestaje wtedy odbiera? korzystanie z protezy ruchomej jako uci??liwe. Jednocze?nie koszty wspomagania implantami odbudowy utraconych z?bw protez? ruchom? s? o wiele ni?sze, ni? zast?pienie wszystkich brakw z?bowych koronami na implantach.

Proteza na mini - implantach

Istniej? rwnie? specjalne implanty dla pacjentw pos?uguj?cych si? protezami ca?kowitymi, ktre nie posiadaj? ?adnego mechanicznego umocowania w jamie ustnej. Protezy takie cz?sto sprawiaj? bardzo du?e k?opoty w normalnym, prawid?owym funkcjonowaniu na co dzie?. Cz?sto ich nadmierna ruchomo?? w jamie ustnej, wywo?uj?ca otarcia, odle?yny i inne dokuczliwe objawy, powoduje u pacjentw niech?? do korzystania z uzupe?nie? ruchomych. Zastosowanie mini-implantw zapewnia stabilizacj? protezy i znacz?c? popraw? jej u?ytkowania. Ze wzgl?du na swoje niewielkie rozmiary mog? by? one zastosowane u wi?kszo?ci pacjentw, nawet przy znacznym zaniku ko?ci. Rwnie? koszt takiego leczenia jest o wiele ni?szy ni? przy zastosowaniu implantw klasycznych do stabilizacji protezy.

W Estim-Dent proponujemy Pa?stwu 2 systemy stabilizacji protez ca?kowitych system Komfortowej protezy z zastosowaniem ameryka?skich mini-implantw Atlas, oraz system niemieckich mini-implantw mini SKY Implant System.

W przypadku pacjentw w zupe?no?ci pozbawionych uz?bienia istnieje mo?liwo?? zastosowania tak zwanych protez ca?kowitych. Zast?puj? one utracone z?by oraz inne tkanki jamy ustnej, co powoduje przywrcenie mo?liwo?ci ?ucia pokarmw, prawid?owej wymowy, a tak?e dawnego wygl?du. Jednak badania wskazuj?, ?e 70% osb korzystaj?cych z protez ca?kowitych nie jest z nich usatysfakcjonowanych, poniewa? s? one ruchome, niestabilne oraz ulegaj? przesuni?ciom. Pacjenci odczuwaj? dyskomfort ze wzgl?du na otarcia i zranienia dzi?se?, a tak?e nieprzyjemny smak kleju do protez.

A wszystko mo?e zmieni? si? w oko?o 1,5 godziny. Niemo?liwe? A jednak ...

Pacjent przychodzi do naszego gabinetu, w nieca?e 1,5 godziny wszczepiamy 4 specjalnie zbudowane implanty o bardzo niewielkich rozmiarach, ktrych g?wki pozostaj? widoczne na dzi??le. Nast?pnie w protezie, w zale?no?ci od wybranego systemu, instaluje si? komponent utrzymuj?cy protez? na implantach. Ca?o?? zwykle trwa nie d?u?ej, ni? 1,5 godziny. Zabieg jest ca?kowicie bezbolesny, a po kilku godzinach Pacjent mo?e ju? cieszy? si? trzymaj?c? si? na w?a?ciwym miejscu protez?. Od tej pory znw b?dzie mg? je??, ?mia? si? i rozmawia? bez obaw, ?e proteza b?dzie si? przemieszcza?. A to wszystko b?dzie mg? mie? za rozs?dn? cen?, nieporwnywaln? z kosztami klasycznego leczenia implantoprotetycznego.

W naszym gabinecie w pe?ni odpowiadamy za jako?? naszej pracy i udzielamy na ni? gwarancji (do 10 lat gwarancji na wszczepiony implant).

Przyk?adowe rozwi?zania odbudowy brakw z?bowych przy pomocy implantw:

  1. Brak pojedynczego z?ba odbudowa za pomoc? korony na implancie.
  2. Odbudowa kilku utraconych z?bw:
    • a) za pomoc? pojedynczych implantw i koron
    • b) za pomoc? mostu na implantach
  3. Stabilizacja protezy za pomoc? implantw

Zapraszamy Pa?stwa na konsultacj? implantologiczn?, podczas ktrej lekarz zaproponuje najbardziej dogodne dla Pa?stwa rozwi?zanie implanto protetyczne.