System komfortowej protezy

Znaczny zanik ko?ci uniemo?liwia stosowanie klasycznej odbudowy, ktrej podstaw? jest standardowy implant. W takim przypadku warto skorzysta? z systemu Komfortowa Proteza, ktry pozwala wytworzy? podparcie dla protezy. Wraz z jej unieruchomieniem zyskuj? Pa?stwo tak?e dodatkowe pod?cielenie, ktre ma ogromny wp?yw na komfort u?ytkowania. Niew?tpliwym atutem tego systemu jest rwnie? atrakcyjna cena. Sam zabieg trwa oko?o godziny, jest bezbolesny i przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym..

Zdecydowali si? Pa?stwo na tego typu implant? Wroc?aw, ul. Grabiszy?ska 240/16 EstIm - Dent Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii to w?a?ciwy adres.

Warto tak?e zaznaczy?, ?e to rozwi?zanie jest du?o korzystniejsze cenowo ni? pozosta?e implantologiczne systemy stabilizacji protez.


Bezz?bna ?uchwa

4 miniimplanty

wk?adka w protezie

proteza z?o?ona na implantach