Gabinet Stomatologiczny Estim-Dent - Historia

Szanowni Pa?stwo

Historia naszego gabinetu zacz??a si? ponad 70 lat temu. Pierwszy swj gabinet mj dziadek Stefan Nawrot otworzy? jeszcze w czasie II wojny ?wiatowej w Cz?stochowie, a po wojnie przenis? si? wraz z ca?? rodzin? do Wroc?awia, gdzie rozpocz?? swoj? dzia?alno?? jako lekarz dentysta. Swj gabinet jako jeden z pierwszych we Wroc?awiu przez wiele lat prowadzi? na wroc?awskim osiedlu Le?nica. Jego wiedz? i pasj? do stomatologii przej?? mj tato Boles?aw Nawrot. Przez 30 lat pracowa? jako lekarz stomatolog. Pracowa? w znanych wroc?awskich klinikach i przychodniach stomatologicznych, prowadzi? rwnie? prywatn? praktyk? stomatologiczn?. By? tak?e nauczycielem akademickim we wroc?awskiej Akademii Medycznej, gdzie wychowa? wiele pokole? stomatologw. Stomatologia sta?a si? ?yciow? drog? naszej rodziny. Ju? we wczesnych latach szkolnych ja rwnie? zainteresowa?em si? t? dziedzin?, pasj? mojego dziadka i taty, ktrzy przekazali mi cz??? swojej wiedzy, do?wiadcze?, materia?w naukowych. Te 70 lat tradycji i praktyki powinno da? Pa?stwu komfort poczucia bezpiecze?stwa, ?e siadaj?c na fotelu w naszym gabinecie powierzacie swj u?miech we w?a?ciwe r?ce.

A obecnie Estim-Dent prowadzi

Lekarz stomatolog Pawe? Nawrot

uko?czy? Akademi? Medyczn? we Wroc?awiu w roku 2002. Po odbyciu sta?u podyplomowego rozpocz?? prac? zawodow? w jednej z wroc?awskich klinik stomatologicznych, a tak?e w mniejszych praktykach. Od roku 2003 jest nauczycielem akademickim w Akademii Medycznej, gdzie w Katedrze Protetyki Stomatologicznej przygotowuje studentw do uzyskania tytu?u lekarza. Autor i wsp?autor publikacji z dziedziny protetyki stomatologicznej. W chwili obecnej w trakcie przewodu doktorskiego rwnie? w tej dziedzinie stomatologii.

Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci poszerza rwnie? bior?c udzia? w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach zarwno krajowych, jak i mi?dzynarodowych. Do tej pory wzi?? udzia? ju? w kilkudziesi?ciu takich wydarzeniach.

Specjalizuje si? przede wszystkim w protetyce stomatologicznej, implantologii, stomatologii estetycznej i chirurgii. Kilka przyk?adowych zdj?? z osi?gni?ciami w kreowaniu pi?knego u?miechu swoich Pacjentw zaprezentowa? w zak?adce Galeria

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy Pa?stwa do naszego gabinetu. Je?eli macie jeszcze negatywny stosunek do wizyt u stomatologa, postaramy si? to zmieni?.

Pozdrawiamy. Do zobaczenia w EstIm Dent.