Bezbole?nie, bezstresowo, bez wiert?a i wiercenia ...

Jak to mo?liwe?

Abrazja

Abrazja jest to znana od lat, obecnie bardzo unowocze?niona metoda opracowania ubytkw w z?bie bez u?ycia wiert?a, wykorzystuj?ca p?d bardzo drobnych cz?steczek tlenku glinu do usuwania chorych tkanek z?ba. Proszek tlenku glinu jest oboj?tny dla organizmu cz?owieka, dzi?ki czemu metoda ta mo?e by? stosowana prawie u wszystkich pacjentw. Jedynym przeciwskazaniem jest astma.

Opracowanie z?ba strumieniem powietrza po??czonego z proszkiem jest dla ponad 90% pacjentw ca?kowicie bezbolesne. Ponadto w trakcie pracy nasz? piaskark? do abrazji powietrznej nie pojawia si? charakterystyczny, nielubiany przez wi?kszo?? pacjentw, ?wist turbin stomatologicznych, ktry cz?sto pot?guje uczucie l?ku przed wizyt? u stomatologa.

Metoda ta jest wspania?ym rozwi?zaniem nie tylko dla osb doros?ych, ale rwnie? bardzo u?atwia leczenie z?bw u dzieci. Brak dozna? blowych, bardzo ciche opracowanie z?ba, zmniejsza strach dziecka i pozwala na przeprowadzenie prawid?owego leczenia z?bw u najm?odszych pacjentw.

To rwnie? metoda bardzo wskazana u kobiet w ci??y, ktre nie powinny by? poddawane znieczuleniu.

Piaskarka abrazyjna, wykorzystywana do leczenia z?bw w Centrum Stomatologii Estim-Dent wykorzystuje opatentowan? metod? niskich ci?nie?. Spo?rd wielu urz?dze? tego typu dost?pnych na rynku jako jedyna opracowuje z?by przy ci?nieniu max 1,5- 3 bar. Niektre piaskarki wytwarzaj? ci?nienie nawet do 10 barw, przez co staj? si? mniej precyzyjne i poza uzuwaniem chorych tkanek, usuwaj? tak?e zdrowe fragmenty z?ba.

Stosowana przez nas piaskarka Sandman Futura daje nam pe?n? kontrol? przeprowadzanego zabiegu. Dzi?ki temu staje si? on minimalnie inwazyjny. Jest to bardzo istotne szczeglnie w przypadku niewielkich ubytkw, kiedy stosuj?c nawet najmniejsze wiert?a w metodzie konwencjonalnej, usuwa si? rwnie? cz??? zdrowych tkanek z?ba. W abrazji powietrznej przy u?yciu piaskarki usuwamy tylko tkanki chore, nie niszcz?c jednocze?nie pozosta?ej cz??ci z?ba.

Podsumowuj?c Abrazja to:

  • komfort pacjenta w trakcie leczenia
  • opracowanie ubytkw bez konieczno?ci znieczulania u ponad 90% pacjentw
  • minimalne opracowanie z?ba w leczeniu ubytkw przydzi?s?owych
  • brak wibracji
  • brak nacisku na z?b metoda bezdotykowa
  • bezpiecze?stwo i precyzja podaczas leczenia z?bw metod? ABRAZJI POWIETRZNEJ

ABRAZJA- metoda z wyboru leczenia u ma?ego i du?ego

To koniec stresu przed wizyt? u stomatologa.

Zapraszamy.
Estim-Dent