EndoPilot Comfort Plus

W Centrum Stomatologii Estim-Dent korzystamy z komputerowego systemu wspomagaj?cego leczenie endodontyczne (kana?owe) z?bw. Staje si? ono przez to bezpieczniejsze, szybsze, bardziej komfortowe, ale przede wszystkim dok?adniejsze.

Oparty na mikroprocesorowej konstrukcji aparat EndoPilot Comfort plus wspomaga leczenie kana?owe z?bw od pocz?tku do ko?ca jego trwania.

Ju? na samym pocz?tku leczenia precyzyjnie mierzy d?ugo?? kana?u korzeniowego z?ba, dzi?ki czemu zabieg prowadzony jest w kolejnych etapach na ca?ej jego d?ugo?ci (Ile razy s?yszeli?cie ju? Pa?stwo na wizytach u swoich stomatologw o niedope?nionych kana?ach i konieczno?ci powtrnego leczenia kana?owego?).

Na nast?pnym etapie nasz EndoPilot za po?rednictwem specjalnie opracowanej ko?cwki mechanicznie opracowuje kana?y korzeniowe z?ba do osi?gni?cia po??danej szeroko?ci i d?ugo?ci. Co istotne podczas tego opracowania mikroprocesory kontroluj? si?y powstaj?ce podczas pracy narz?dzia w kanale korzeniowym i je?eli osi?gn? one wysokie, okre?lone przez producenta warto?ci, urz?dzenie automatycznie zatrzyma narz?dzie i wycofa je z kana?u. Dzi?ki temu minimalizujemy ryzyko z?amania narz?dzia w kanale korzeniowym, powik?ania, ktre do?? cz?sto zdarza si? podczas tego typu leczenia.

Dodatkowo nasze urz?dzenie posiada pami?? wykorzystania narz?dzia. Nie pozwoli pracowa? nam narz?dziem kana?owym wi?cej, ni? okre?la to producent.

Opracowanie kana?w korzeniowych wspomagane jest ca?ym zestawem najnowocze?niejszych preparatw przeznaczonych do leczenia endodontycznego, zgrupowanych w zestawie Endo-Station

Nast?pny etap leczenia endodontycznego to wype?nienie kana?w korzeniowych.

Endo-Pilot umo?liwia wype?nienie kana?w korzenia z?ba metod? termiczn?, za pomoc? tzw. ciek?ej gutaperki. Taki sposb wype?nienia daje pewno?? szczelno?ci kana?w po ich wype?nieniu. Ca?y proces leczenia zako?czony zostaje wykonaniem zdj?cia Rtg przy pomocy najnowszego urz?dzenia Rtg Sirona Heliodent Plus dla potwierdzenia prawid?owego wype?nienia kana?w korzeniowych

Zapraszamy.